§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem Wypożyczalni Strojów „Mascoty” należącej do firmy:
  FHU Aspexel Szymon Jochemczyk
  ul. Emerytalna 17a/21
  40-729 Katowice
  NIP: 6342626875
  REGON: 367703622

§2
Przedmiot umowy

 1. Działalnością Wypożyczalni „Mascoty”, zwanej dalej „Wypożyczalnia: jest wypożyczanie kostiumów i innych akcesoriów zwanych dalej „strojami” lub „kostiumami” klientom indywidualnym oraz instytucjom, zwanymi dalej „Wypożyczającymi”. Wypożyczalnia świadczy również usługi związane z obsługą imprez:  masowych, firmowych, integracyjnych,
  kinder bali, itp.

§3
Zobowiązania Wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia przekazuje do użytkowania strój w dobrym stanie, czyli: niezniszczony, bez wad , czysty i gotowy do użycia.

§4
Zobowiązania Wypożyczającego

 1. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju:
  • Oznajmia, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • Zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz podania innych danych potrzebnych do zawarcia Umowy Wypożyczenia, wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu. W przypadku wysyłki kurierskiej zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy przy kurierze,
  • W momencie podpisywania umowy, zobowiązany jest do sprawdzenia jakości stroju.
   W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stanu stroju, Wypożyczający akceptuje stan stroju jako „nienaruszony”,
  • Zobowiązany jest do używania stroju zgodnie z jego przeznaczeniem i nie ingerowania
   w jego wygląd,
  • Ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony strój przez cały okres wypożyczenia.

§5
Zasady wypożyczania

 1. Usługa wypożyczenia trwa od momentu: wypożyczenia stroju, podpisania umowy i akceptacji niniejszego regulaminu, do momentu: zwrotu lub rozliczenia się z Wypożyczalnią,
  w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.
 2. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on Wypożyczalnię. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.
 3. Okres wypożyczenia stroju to jedna doba. Przy wypożyczeniu wysyłkowym czas przesyłki nie jest wliczany w okres wypożyczenia.
 4. Wypożyczenie wysyłkowe realizowane jest przez firmę kurierską, zgodnie z warunkami omówionymi indywidualnie z Wypożyczającym. Istnieje możliwość kompleksowego wypożyczenia stroju, gdzie Wypożyczalnia organizuje wysyłkę i odbiór stroju do/z miejsca wskazanego przez Wypożyczającego.
 5. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie strojów, za którą odpowiada firma kurierska realizująca wspomnianą wysyłkę, a wszelkie roszczenia należy zgłaszać indywidualnie do firmy kurierskiej.
 6. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na dłuższy okres, niż określony w Umowie Wypożyczenia, Wypożyczalnia sporządza aneks do umowy i pobiera dodatkową opłatę zgodną z cennikiem, którą Wypożyczający musi uiścić tego samego dnia. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania okresu wypożyczenia co wiąże się
  z natychmiastowym oddaniem/odesłaniem stroju
 7. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustalone opłaty:
  • Za wypożyczenie stroju, zgodnie z cennikiem Wypożyczalni:
  • Kaucje zwrotną w wysokości 300 zł., za jeden strój. Kaucja zwracana jest tylko
   w przypadku kiedy strój zwrócony przez Wypożyczającego jest w stanie „nienaruszonym”, czyli takim samym jak w momencie wypożyczenia.
  • Koszt wysyłki stroju w przypadku wypożyczenia wysyłkowego
  • Opłaty dodatkowe:
   • Zaliczka, w momencie rezerwacji. Zaliczka jest bezzwrotna i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Wysokość zaliczki wynosi 30% wartości umowy.
   • W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości 150% stawki umówionej razy liczbę dni ponad uzgodnionym terminem.
   • W przypadku nie dokonania: zwrotu stroju, zabrudzenia, zniszczenia lub uszkodzenia stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość ceny stroju, bądź pokryć koszty: czyszczenia lub naprawy ustalone przez pracownika Wypożyczalni.
 1. Dopuszcza się następujące sposoby płatności:
  • Gotówką.
  • Przelewem bankowym, minimum dwa dni przed rozpoczęciem okresu wypożyczenia.
   W przypadku wysyłki dopuszcza się tylko przelew bankowy. Wykonanie przelewu jest jednoznacznie z podpisaniem umowy i akceptacją regulaminu.
 2. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Rezerwacji stroju
  w przypadku gdy zarezerwowany kostium, z przyczyn od Wypożyczalni niezależnych, uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do: zwrotu kwoty wpłaconej na rzecz rezerwacji lub zaproponowania innego stroju.
 3. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia stroju bez podania powodu.
 4. Zabrania się Wypożyczającemu na własną rękę prania stroju lub dokonywania jego przeróbek. Jeżeli Wypożyczający wyrazi taką chęć należy bezwzględnie skontaktować się
  z Wypożyczalnią.
 5. Zabrania się wypożyczania stroju osobom trzecim.
 6. W przypadku przetrzymania stroju dłużej niż 30 dni, odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.
 7. Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni „Mascoty” i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, czas i miejsce wykorzystania wypożyczanego stroju.
 2. Wypożyczalnia zastrzega, że w rzeczywistości stroje mogą różnić się od tych prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach, a zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów widocznych na zdjęciach.
 3. Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postepowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postepowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikającej z podpisanej Umowy Wypożyczenia Wypożyczalni „Mascoty”.
 4. Roszczenia Wypożyczalni „Mascoty” zawarte w tym Regulaminie są aktualne. Wypożyczalnia „Mascoty” uprawniona jest do ich dochodzenia.